top of page

Adatvédelmi Nyilatkozat

Általános rendelkezések és elérhetőségek

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban Tájékoztató) a www.franciskacsasza.com weboldalon a felhasználó/adatközlő által rendelkezésre bocsátott és Császár Franciska egyéni vállalkozó (a továbbiakban adatkezelő) által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

Az adatkezelő adatai

Név: Császár Franciska,  egyéni vállalkozó
Székhely: 60438 Frankfurt Riedbergallee 43
Adószám: 01281036930 
Telefonszám: +49 163 1176789
E-mail: francisk@gmail.com
 

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. 

A Tájékoztató megismerése és elfogadása

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával az adatközlő megerősíti, hogy a Tájékoztatónak a személyes adat rendelkezésre bocsátásakor hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

Az adatkezelés módja és jogalapja

A szolgáltató adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

a) Kapcsolatfelvétellel, „Kapcsolat” űrlap kitöltésével együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés célja: a megkeresésre történő reagálás, a feltett kérdésekre történő válaszadás lehetőségének megteremtése.

A kezelt adatok köre: név, elektronikus elérhetőség (e-mail cím), telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok és a kapcsolatfelvétel során küldött üzenetek tárolása a személyes adatok törléséig történik. Az adatok törlése az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása után legfeljebb 20 nappal, illetve 1 év kapcsolatfelvétel nélküli időszak után valósul meg.

b) Szolgáltatás megrendelésével, „Jelentkezés” űrlap kitöltésével együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés célja: a megrendelt szolgáltatás teljesítése, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre: név, elektronikus elérhetőség (e-mail cím), telefonszám, lakcím (irányítószám, település, utca, házszám).

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok és a megrendelt szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban küldött üzenetek tárolása a személyes adatok törléséig történik. A személyes adatok törlése az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása után legfeljebb 20 nappal, illetve 5 év ügyfélkapcsolat nélküli időszak után valósul meg kivéve, ha az adatkezelést jogi kötelezettség írja elő.

 

A weboldalon felhasznált sütik

A weboldal bizonyos területein sütiket (cookie) használ. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak a felhasználó merevlemezén vagy webes keresőjén.

A sütik például lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha a felhasználó korábban azt már meglátogatta, vagy segítenek megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy a látogatók mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ezen adatok segítségével a weboldalt a felhasználók igényeihez lehet igazítani, és változatosabb felhasználói élményt lehet nyújtani. A sütik segítségével biztosítani lehet azt is, hogy a felhasználó következő látogatása alkalmával megjelenő információk megfeleljenek a felhasználó elvárásainak.

Mikor a felhasználó felkeresi a weboldalt sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből a felhasználó személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely a felhasználót erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt a weboldal felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezek olyan névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből a felhasználó személye nem azonosítható, ezért nem minősülnek személyes adatnak és nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon vagy elutasítson minden sütit, illetve értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy a felhasználó annak minden előnyét kihasználja.

Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

16 éven aluli személy nem adhat meg magáról személyes adatot, kivéve, ha törvényes képviselőjétől (szülők, gondnok, egyéb személy) ehhez engedélyt kért. Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával az adatközlő kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben az adatközlő bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles az érintett harmadik személy (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelő minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan információt, amelyet jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésére és biztosítja, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra.

Adatfeldolgozó igénybevétele és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenysége

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely szolgáltatás
Tárhely szolgáltató: Wix.com, Inc
A személyes adatok megismerésére a tárhely szolgáltató nem jogosult.

A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő a személyes adatokat és a szolgáltatás nyújtása közben beszerzett információkat saját informatikai eszközein (számítógép, telefon) tárolja és megfelelő biztonsági intézkedéseket (feltörés védelem, vírusvédelem) hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az érintett az adatkezelő 1. pontban megnevezett elérhetőségein tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelések kivételével), visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen, illetve panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

a) Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama

 

b) Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

c) Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából

 • közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából

 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos- és történelmi kutatási, vagy statisztikai célból

 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

e) Adathordozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

f) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak

 • közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen

 • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

g) Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

h) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf. 5; +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

i) Bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Egyéb rendelkezések

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

bottom of page